Không tánh của Không tánh

215,000 VNĐ

Không tánh của Không tánh
Tư tưởng trường phái Trung Quán thời kỳ đầu ở Ấn Độ

Nguyên tác: Emptiness of Emptiness

Tác giả: C.W. Huntington, Geshé Namgyal Wangchen

Dịch giả: Thích Thiện Chánh

Tác phẩm này gồm 2 phần: Phần đầu là dịch Nhập trung quán luận (The Entry into the Middle Way)  một ăn bản Tôn giáo và Triết học của luận sư Nguyệt Xứng (Candrakirti) phổ biến tại Ấn Độ và Tây tạng,  Phần 2 bao gồm nhiều chú thích và phê bình nghiên cứu ở phương diện văn bản học cùng với Geshé Namgyal Wangchen .

khong-tanh-cua-khong-tanh
Không tánh của Không tánh

215,000 VNĐ