Khái niệm Tánh Không trong Phật Giáo

80,000 VNĐ

Khái niệm tánh không trong Phật Giáo

Do Dịch giả Hoang Phong viết và tuyển dịch các bài  viết về chủ đề Tánh Không của : Đức Đạt-lai Lạt-ma, Buddhadasa Bikkhu. John Blofeld, Daisetz Teitaro Zuzuki)

NXB Hồng Đức 380 trang

 

Khái niệm Tánh Không trong Phật Giáo

80,000 VNĐ