Vô Ngã và Luân Hồi

72,000 VNĐ

Vô Ngã và Luân Hồi

Tác giả: Giáo sư Hoàng Tuấn Oai – Dịch giả: Thích Hạnh Bình
Nhà xuất bản: Phương Đông – 284 trang

Nội dung tác phẩm chủ yếu thảo luận hai khái niệm “Vô Ngã” và “Luân Hồi”, hai khái niệm này được kinh điển nhà Phật đề cập rất nhiều nơi, ngay cả Tiểu thừa lẫn Đại thừa. Thông thường ‘vô ngã’ được định nghĩa là không có ngã, hay không có chủ thể, ngược lại khái niệm ‘luân hồi’ lại xác định có chủ thể hay ngã thể, chủ thể đó tạo nhân và cũng chính chủ thể đó lảnh thọ quả báo, nếu như kẻ tạo nhân và người thọ quả khác nhau thì lý thuyết nhân quả luân hồi trở thành vô nghĩa. Thế thì hai khái niệm ‘vô ngã’ và ‘luân hồi’ Phật giáo đề cập phải chăng có sự mâu thuẫn?

Vô Ngã luân hồi
Vô Ngã và Luân Hồi

72,000 VNĐ