Bộ phái Phật Giáo và A Tỳ Đạt Ma (Abhidharma)

120,000 VNĐ

Bộ phái Phật Giáo và A Tỳ Đạt Ma (Abhidharma)
Thích Hạnh Bình: Chủ Biên

NXB Hồng Đức –

Tác phẩm này (Bộ Phái Phật giáo A-tỳ-đạt- ma) với nội dung thu thập các bài viết về A-tỳ-đạt-ma và Bộ phái, với nội dung của nó mặc dù không thể so sánh với tác phẩm nghiên cứu xuyên suốt mang tính hệ thống, nhưng xem đó như là tác phẩm đầu tiêu nghiên cứu về Phật học , với nội dung giới thiệu một cách đơn giản hay sự phân tích chi tiết về Phật giáo Bộ phái hay A-tỳ-đạt-ma mang tính học thuật. Nếu như chúng ta dựa vào từ những bước sơ khai này tiến hành nghiên cứu sâu hơn, tôi tin  rằng trong tương lai sẽ xuất hiện những tác phẩm có giá trị, đồng thời tạo thành phong trào nghiên cứu Phật học cho Phật giáo chúng ta.

Bo-Phai-Phat-Giao-A-Ty-Dat-Ma300
Bộ phái Phật Giáo và A Tỳ Đạt Ma (Abhidharma)

120,000 VNĐ