Ba điều căn bản cho việc học Phật

60,000 VNĐ

Ba điều căn bản cho việc học Phật

Nhà xuất bản Hồng Đức – 315 trang

Tác phẩm do Đại đức Thích Quán Như và sư cô Thích Nữ Ý Thiện dịch từ nguyên tác “Học Phật Tam Yếu” là một trong 24 tập trong bộ “Diệu Vân Tập” của cố Hòa thượng Ấn Thuận. Đây là những tác phẩm có nội dung trong sáng, làm rõ lập trường quan điểm của nhà Phật, đáp ứng nhu cầu học Phật cho Tăng Ni và Phật tử người Việt ở trong và ngoài nước.

Ba điều căn bản học Phật
Ba điều căn bản cho việc học Phật

60,000 VNĐ