Luận Đại Thừa Khởi Tín 

32,000 VNĐ

Luận Đại Thừa Khởi Tín 
Bồ Tát Mã Minh
HT. Thích Thanh Từ giảng giải
274 trang

Trích LỜI ĐẦU SÁCH Luận Đại Thừa Khởi Tín

Giáo pháp của Đức Thích Tôn được truyền thừa qua các thời kỳ. Thời Nguyên thủy Phật giáo là thời đức Thích Tôn còn tại thế, cho đến khoảng 200 năm sau khi đức Phật nhập Niết-bàn. Kế tiếp là thời kỳ Bộ phái Phật giáo, phân kỳ này giáo nghĩa Phật dạy được chư Thánh đệ tử bàn thảo tận nguồn cao thâm

Sau Phật Niết-bàn 800 năm khoảng thế kỷ thứ III, các Bộ phái Phật giáo phân lập đầy đủ và ý nghĩa Đại Thừa Phật giáo cũng được tuyên bày. Chư Tổ truyền thừa, chư Đại Bồ-tát xuất thế. Bấy giờ những bậc tư tưởng lớn ra đời như Mã Minh, Long Thọ, Đề Bà, Vô Trước, Thế Thân lần lượt phát huy giáo nghĩa Tâm học Đại thừa.

Tổ Mã Minh tạo Luận Đại Thừa Khởi Tín, nhằm chỉ ra thể đại, tướng đại, dụng đại của tâm. Luận dẫn “Tất cả pháp chân như bình đẳng không thêm không bớt. Như Lai Tạng tánh đầy đủ vô lượng công đức, hay sinh nhân quả thiện của thế và xuất thế gian…Chư Phật xưa nương đây, chư Đại Bồ tát cũng nương pháp này mà đến được đất Như Lai”…

Luan-dai-thua-khoi-tin
Luận Đại Thừa Khởi Tín 

32,000 VNĐ