Tìm Hiểu Pháp Môn Niệm Thọ

85,000 VNĐ

Tìm Hiểu Pháp Môn Niệm Thọ” có lẽ là cuốn sách mà những người nghiên cứu, khám phá và thực hành Thiền Vipassanā ở Việt Nam đang mong đợi, hướng dẫn về pháp hành Niệm Thân theo phương pháp của những vị Thiền sư nổi tiếng như Ngài Mahāsi, Ngài U Silananda, Ngài U Pandita, v.v… Cuốn sách giới thiệu đầy đủ và cụ thể về pháp hành NiệmThọ.

NXB Hồng Đức

504 trang

Tác giả GN. Goenka

Dịch: Tỳ Kheo Pháp Thông

Giới thiệu: T kheo Viên Minh Phó Ban Thiển Học
Viện Nghiên Cứu Phật Học việt Nam

 

còn 1 hàng

Tim-hieu-phap-mon-niem-tho
Tìm Hiểu Pháp Môn Niệm Thọ

85,000 VNĐ