Tông Tam Luận – Luận sư Long Thọ

135,000 VNĐ

Tông Tam Luận của Luận sư Long Thọ gồm : Trung Luận – Thập Nhị Môn Luận – Bách Luận

Tác giả: Bồ Tát Long Thọ, Bồ Tát Đề Bà -Tam tạng Pháp sư Cưu ma La Thập
Việt Dịch; Cư Sĩ Nguyên Huệ (Đào Nguyên)

Tam Tông Luận là 3 bộ luận chính của Trung Quán Tông bao gồm Trung Luận 4 quyển, Thập Nhị Môn 1 quyển của Long Thọ vị khai tổ của Phật Giáo Trung Quán, và Bách Luận của Đề Bà Thánh Thiên đệ tử của Long Thọ. Cả 3 bộ luận này đều do Cưu Ma La Thập (344-413) dịch. Đây là học phái không những dựa trên kinh điển mà còn y cứ vào các luận thư, lấy Bát Nhã Kinh làm gốc căn bản cho tư tưởng Không, vì thế nó còn được gọi là Trung Quán , Không Tông, Vô Tướng Tông

 

Tam-tong-luan
Tông Tam Luận – Luận sư Long Thọ

135,000 VNĐ