Nghiên cứu tư tưởng Như Lai tạng

100,000 VNĐ

Nghiên cứu Tư tưởng Như Lai Tạng

Tác giả: Hòa Thượng Ấn Thuận – Trung tâm Nguyên cứu Phật học Hán truyền
Nhà Xuất Bản Hồng Đức  | 465 trang

Tác phẩm được các thành viên của Trung tâm Phật Học Hán Truyền dịch và xuất bản  nhằm giới thiệu giới nghiên cứu người Việt thấy rõ trong quá trình phát triển tư tưởng Phật học ở Ấn Độ, sau thời kỳ Duy thức học, trong Phật giáo Đại thừa xuất hiện tư tưởng Như Lai tạng (tathāgata-garbha), cho rằng trong thân của mỗi chúng sanh có một cái gọi là Như Lai Tạng, cái ấy hoàn toàn thanh tịnh bất diệt. Tư tưởng này nhằm trả lời câu hỏi: Như Lai có tồn tại hay không tồn tại sau khi Niết bàn? Ở đây trả lời Như Lai tạng thường trụ bất diệt.

Qua đó cho thấy, quá trình diễn biến tư tưởng trong Phật giáo ở Ấn Độ khá phức tạp, nhưng khá thú vị. Do vậy, việc nghiên cứu Phật học ở Việt Nam, nếu chúng ta không am tường tư liệu, không thấu rõ phương diện diễn biến này, thật khó tránh khỏi sự ngộ nhận.

Nghien cuu tu tuong Nhu Lai tang
Nghiên cứu tư tưởng Như Lai tạng

100,000 VNĐ