Tịnh Độ Tông khái luận

135,000 VNĐ

Tịnh Độ Tông khái luận

HT. Thích Đổng Minh Chủ biên
Việt dịch: Thích Quảng Hạnh – Biên tập Thích Tâm Nhãn

Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ – 568 trang

Trong tác phẩm này gồm nhiều bài viết của các nhà nghiên cứu Phật học trong bộ Hiện đại Phật giao học thuật tùng san (Đài Loan)

Hết hàng