Duy Thức Học

46,000 VNĐ

Duy Thức Học

Dịch giã: HT. Thích Thiện Hoa

Nhà Xuất Bản Tôn giáo – 343 trang
Tái Bản lần thứ năm

Trích Lời nói đầu (HT. Thiện Hoa – Biên tại Phật học đường Nam Việt 1958)
,,, Ngày nay, để nhắc nhở công đức lớn lao của những vị đã lập công đầu tiên trong phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam và cũng để cho học giới nước nhà nghiên cứu được dễ dàng môn học Duy thứcchúng tôi đánh bạo, cố gắng phiên dịch và giải thích quyển “Đại thừa bá pháp minh môn luận” này và đổi danh đề là “Duy thức nhập môn” cho dễ hiểu. Quyển Duy thức nhập môn này, như danh đề của nó đã nêu lên, sẽ hướng dẫn quý vị độc giả đi vào đúng cửa của tòa nhà Duy thức. Quý độc giả hãy đọc và nhớ kỹ quyển sách này. Vì quyển sách này chỉ nói và giải thích về các danh từ chuyên môn của Duy thức. Cũng như người học thuốc, trước phải học các tên thuốc và tánh dược; rồi tiếp tục đọc những quyển Duy thức học tập I, II, III… (mà Hương Đạo đã xuất bản), thì quý vị sẽ thấy mình đang bước dần một cách dễ dàng và thú vị lên tòa lâu đài rực rỡ và độ sộ của Duy thức.

Duy Thức Học
Duy Thức Học

46,000 VNĐ