Triết Học Long Thọ – Trung Quán Luận

145,000 VNĐ

Triết Học Long Thọ – Trung Quán Luận

Mūlamadhyamakakārikā – Nāgārjuna – Bồ tát Long Thọ tạo luận
Ngài Cưu Ma La Thập Hán Dịch
GS. Vũ Thế Ngọc dịch và giảng giải  từ The Philosophy of the Midway
NXB Thế Giới – 457 trang

Trung Quán Luận của Long Thọ xuất hiện vào thời điếm thích hợp đế không những đáp ứng cho nhu cầu thời đại và trả lời các phê bình công kích của ngoại đạo mà còn là yêu cầu hoàn thành công tác lịch sử để thành lập một tư tưởng có tính hệ thống, trước là kết tinh được các thành tựu phát triển sau sáu trăm năm Đức Phật nhập Niết bàn, sau là loại bỏ được các tà thuyết đã xâm nhập vào tư tưởng Phật Pháp. Có thê’ nói không có Long Thọ, Phật giáo Đại thừa chỉ là lâu đài tráng lệ xây dựng trên đức tin. Tư tưởng Long Thọ tập trung trong Mũlamadhyamakakãrikã không những là nền tảng triết lý Đại thừa mà còn thống nhát các luận giải của các tông môn trở vé nguồn cội giáo huấn của Đức Phật..

Các Tác Phẩm khác trong bộ sách về Long Thọ – Tính Không và Trung Quán
:- Long Thọ Thất thập Không Tính Luận

Triet-hoc-Long-tho
Triết Học Long Thọ – Trung Quán Luận

145,000 VNĐ