Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn

Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn\

Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn

Thiên Thân Bồ Tát tạo
Pháp sư Huyền Trang dịch
HT. Tuyên Hóa lược giảng

Hoa văn – Anh Ngữ – Việt dịch