Sáu cửa vào động Thiếu Thất

30,000 VNĐ

Sáu cửa vào động Thiếu Thất

Bô Đề Đạt Ma
Trúc Thiên dịch
NXB Hồng Đức – 191 trang

TRƯỚC KHI VÀO CỬA ĐỘNG

(Thay lời tựa)

SÁU CỬA VÀO ĐỘNG THIỂU THẤT là tên dịch một tác phẩm lớn của Thiền Trung Hoa, gọi là Thiếu Thất Lục Môn.

Lục môn là sáu cửa, sáu pháp môn – Sáu cửa vào đạo pháp vậy. Đạo đây là đạo Phật Thiền.

Trong các ngành Phật giáo, Thiền đứng riêng một chân trời cùng tuyệt, chủ trương chỉ thẳng vào nơi tánh, thấy thẳng tự nơi tâm để tức khắc thành Phật, khỏi phải khổ tu nhiều kiếp. Do đó, Thiền được gọi là tối thượng thừa, nghĩa là cỗ xe tối thượng đi thẳng vào nước Phật. Ai nương cỡi, ai “thừa” cỗ xe ấy tức thành Phật…

Sáu cửa vào động Thiếu Thất
Sáu cửa vào động Thiếu Thất

30,000 VNĐ