A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Luận

165,000 VNĐ

A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Luận
Abhidharma Sabgitiparyaya
Dịch Việt: Tuệ Sỹ – Nguyên An

NXB: Hồng Đức – 608 trang

Luận tạng là một trong Tam tạng kinh điển Phật giáo, do các luận sư kết tập kinh điển đã luận về các vấn đề triết lý, tâm lý, đạo đức, siêu hình mà Ðức Phật nói trong các kinh. Nghiên cứu Luận Tạng là đi tìm toàn diện cốt tủy triết lý cao thâm, vi diệu của Ðức Phật

Tập Dị Môn Túc Luận và Pháp luận là hai luận thư  của bộ phái Thuyết nhất thiết hữu (Sarvāstivāda)  liên hệ mật thiết với lịch sử phát triển của văn học Abhidharma  tương truyền do ngài Huyền Trang dịch từ nguyên tác tiếng Sankrit

 Xem thêm : A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Luận 

còn 2 hàng

A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Luận
A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Luận

165,000 VNĐ