Kim Cang quyết nghi – Tâm Kinh trực thuyết

130,000 VNĐ

Kim Cang quyết nghi – Tâm Kinh trực thuyết
In lần thứ hai
Đại sư Ham Sơn – Dịch giả Vương Gia Hớn

NXB Hồng Đức – Bìa cứng – 280 trang

Người chú giải kinh Kim Cang và Tâm kinh này là Đại sư Thiền Tông Ham Sơn đời Minh, ngộ được sự bất biến căn bản của giới hiện tượng và trải nghiệm qua được như chỗ Bồ tát Quan Thế Âm triệt ngộ như đã mô tả trong kinh Lăng nghiêm.
Đại sư đã viết chú giải này sau khi giác ngộ, đã đọc xong và hiểu rõ ý nghĩa thâm sâu của toàn bộ giáo lý Tam tạng kinh điển . Nhục thân hiện còn nguyên vẹn tại tu viện Nam Hoa của Lục Tổ.

Sách xuất bản lần đầu năm 2005 tại Hoa Kỳ được cố HT. Thích Huyền Dung hiệu đính và giới thiệu, sách được tái bản tại Việt Nam lần I năm 2006 và lần 2 năm 2022

 

Kim Cang quyết nghi - Tâm Kinh trực thuyết
Kim Cang quyết nghi – Tâm Kinh trực thuyết

130,000 VNĐ