Lịch sử Phật Giáo Trung Hoa Cổ Đại

85,000 VNĐ

Lịch sử Phật Giáo Trung Hoa Cổ Đại
Đối chiếu giữa các tôn giáo du nhập

Tác Giả; Huỳnh Hạ Niên – Thích Trung Nghĩa dịch

NXB Hồng Đức – 563 trang

Tác phẩm khái quát về Phật giáo Trung Quốc trong sự so sánh với Phật giáo Ấn Độ và một vài tôn giáo tại Trung quốc. Tác phẩm gồm 3 phần: Phần I – Giới thiệu về Phật giáo Trung Hoa cổ đại qua các triều đại Hán, Ngụy, Tấn, Tùy, Đường,Tống, Nguyên, Minh , Thanh, phần 2 khảo cứu về Triết Học Phật giáo Ấn Độ và phần 3 so sánh Phật giá với Cơ Đốc giáo và Cảnh giáo tại Trung Quốc cũng như phân tích về sự tiếp biến văn hóa từ cơ sở lý luận , quá trình hình thành thể hiện bản sắc văn hóa Phật giáo trong Tam giáo (Nho, Thích, Lão)  tại Trung Hoa và sự ảnh hưởng Phật giáo Đại thừa  đến các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam

 

Lịch sử Phật Giáo Trung Hóa Cổ đại
Lịch sử Phật Giáo Trung Hoa Cổ Đại

85,000 VNĐ