Thiền Lâm Bảo Huấn

43,000 VNĐ

Thiền Lâm Bảo Huấn

Dịch giả: HT, Thích Thanh Kiểm
Tái bản lần thứ sáu – NXB Tôn Giáo – 493 trang

Thiền Lâm Bảo Huấn đây chính là phần Ngữ lục. Nội dung của sách Bảo Huấn là những lời vàng ngọc để răn dạy về cách tu tâm xử thế, đều là những kỷ cương yếu lĩnh về cách trụ trì, hoằng đạo của các bậc Thạc đức danh Tăng. Mỗi ý tưởng mỗi câu văn đều là những khuôn vàng thước ngọc để kẻ hậu học noi theo, đều là những tấm gương chói lọi sáng ngời để soi chung cho hậu thế. Thế nên những người nột tử có chí hướng kế vãng khai lai, truyền thừa Tổ nghiệp đều phải học hỏi và bắt chước.

Thiền Lâm Bảo Huấn
Thiền Lâm Bảo Huấn

43,000 VNĐ