Tìm hiểu Kinh Kim Cương

80,000 VNĐ

Tìm hiểu Kinh Kim Cương
Thích Nữ Trì Hải

NXB Hồng Đức 150 trang

Tất cả yếu chỉ của Kinh Kim Cương đã được trình bày trong đoạn mở đầu. Đoạn mở đầu như vậy cũng có thể vừa là đoạn kết thúc. Những đối đáp giữa Phật và Tu Bồ Đề từ đó trở về sau đều là để dành cho những kẻ chậm hiểu ưa dài dòng văn tự như chúng ta ngày nay…(Trích đoạn mở đầu)

Tìm hiểu Kinh Kim Cương
Tìm hiểu Kinh Kim Cương

80,000 VNĐ