Chân Tâm bất hoại

55,000 VNĐ

Chân Tâm bất hoại

Thích Nữ Trí Hải | Tập truyện về những vị Thầy
NXB Hồng Đức – 145 trang

Trong pháp Đạo sư Du già, chư Tổ Mật tông có dạy: “Như mặt trời mặt trăng phản chiếu trên hồ nước lặng trong, ân phước chư Phật cũng xuất hiện trong tâm kẻ có lòng tin tuyệt đối vào bậc Thầy … Ánh mặt trời không soi chiếu riêng ai, nhưng chỉ nơi nào có kính hội tụ mới đốt được cỏ khô … Vào thời mạt pháp, chư Phật hóa hiện dưóri hình dạng bậc Thầy tùy theo căn cơ của đệ tử …”

Thế cho nên, đệ tử phàm phu chỉ thấy Thầy mình là phàm phu, đệ tử Thanh văn thấy Thầy mình là La-hán, đệ tử tu hạnh Bồ-tát phải thấy Thầy mình như Phật. Chúng con nguyện tu hạnh Bồ-đề, mong đời đời kiếp kiếp giữ mãi đức tin trong sáng này, để lại được gặp minh sư:

Đã một ngày gần, nguyện xin gần mãi,
Theo chân Th
y muôn vạn kiếp, Thầy ơi.

 

Chân Tâm bất hoại
Chân Tâm bất hoại

55,000 VNĐ