Hạt nắng Bồ Đề

81,000 VNĐ

Quá khứ không đóng khung trong tháp ngà, vì là quá khứ sinh động.

Quá khứ 26 thế kỷ nhưng lại không cũ vì nó luôn khế lý khế cơ. Khoa học hiện đại cũng phải chào thua bởi vì dù khoa học có đột phá, có tiến bộ bao nhiêu thì cũng chỉ là kẻ đi sau.

Quá khứ ấy đã dang rộng cánh đại bàng vượt Hy Mã Lạp Sơn bay sang tận các lục địa khác Âu, Úc, Mỹ, Phi.

Quá khứ tiếp nối quá khứ. Và nối tiếp mãi mãi.

(Chứng đạo dưới cội Bồ Đề – Hôm ấy đã là quá khứ?)

còn 2 hàng

Hạt nắng Bồ Đề

81,000 VNĐ