Kinh Tỳ Kheo Na Tiên

54,000 VNĐ

Kinh Tỳ Kheo Na Tiên

Sách Hán Việt

Đoàn Trung Còn – Nguyễn Minh Tiến dịch và chú giải
NXB Tôn giáo – 317 trang

Kinh Tỳ Kheo Na Tiên còn có tện là Kinh Di Lan đà vấn đạo, là một quyển kinh có giá trị trong Phật học. Dù không không phải là kinh do Phật thuyết , mà được soạn sau này nhưng đã được đưa vào Đại Tạng Kinh và dịch ra nhiếu thứ tiếng.

Nội dung sách trình bày lại cuộc đối thoại, vấn đáp  giữa cao tăng là Tỳ kheo Na tiên và vị quốc vương thời bấy giớ là Di Lan Đà về một số vấn đề Phật pháp

còn 1 hàng

Kinh Tỳ Kheo Na Tiên
Kinh Tỳ Kheo Na Tiên

54,000 VNĐ