Duy Ma Cật sở thuyết kinh

50,000 VNĐ

Duy Ma Cật sở thuyết kinh –  Tuyển trạch tân tu
HT. Từ Thông hiệu Như Huyễn thiền sư

NXB Hồng Đức – 245 trang

Trích Tựa
Kinh Duy ma Cật là bộ kinh thuộc hệ tư tưởng liễu nghĩa dành cho thành phần tối thượng lợi căn, dạy mọi người pháp môn giải thoát bất tư nghì. Kinh ở Trung Hoa và Việt Nam xưa nay sớ giải rất nhiều với nhiều tư duy và nhận thức khác nhau. Nay được dịch lại có viết thêm phần Trực chỉ đề cương sau mỗi chương thay cho Sớ giải mà các tiền bối xưa đã làm nhằm giúp người đọc nắm được trọng tâm, chủ đích từng bài pháp của mỗi vấn đề…

 

Duy Ma Cật sở thuyết kinh
Duy Ma Cật sở thuyết kinh

50,000 VNĐ