Duy Ma Cật sở thuyết & Huyền Thoại Duy Ma Cật

225,000 VNĐ

 Huyền Thoại Duy Ma Cật – Duy Ma Cật sở thuyết Bộ 2 cuốn

Hán Dịch : Tam Tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập
Tuệ Sỹ dịch và chú

NXB Đà Nẳng Tái bản lần thứ 5 – Bộ 2 cuốn 650 trang trong hộp

Huyền Thoại Duy Ma Cật
Duy Ma Cật sở thuyết & Huyền Thoại Duy Ma Cật

225,000 VNĐ