Chánh Kiến và Nghiệp

75,000 VNĐ

Chánh Kiến và Nghiệp

Thiền sư Ledi Sayadaw và nhiều tác giả khác
Tỳ kheo Pháp Thông dịch

NXB Văn Hóa Sài Gòn – 379 trang

Nghiệp là một đạo lý vô cùng quan trọng và hết sức tế nhị trong Giáo pháp của Đức Phật, đến nổi Ngài cảnh báo rằng đó là vấn đề Bất khả tư nghì, không nên suy nghĩ quá xa về sự vận hành của nó. Bởi chính sự suy luận chủ quan đã gây biết bao hiểu lầm về định luật độc đáo mà Đức Phật đã giác ngộ và khai thị.
Nên cần phải có một sự Chánh kiến về Nghiệp để hiểu rõ giúp học hỏi , chiêm nghiệm đầy đủ về chân lý này…

Chánh Kiến và Nghiệp
Chánh Kiến và Nghiệp

75,000 VNĐ