Nghiên cứu về các luận sư và các tác phẩm của phái Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ

243,000 VNĐ

Nghiên cứu về các luận sư và các tác phẩm của phái Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ (bộ 2 quyển)

HT. Ấn Thuận
Thích Hạnh Bình Việt dịch
Nhà Xuất Bản Hồng Đức – Bộ 2 quyển 1155 trang

Nội dung tác phẩm Nghiên cứu về các luận sư và các tác phẩm của phái Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ là chuyên đề thảo luận hai phương diện:
Thứ nhất:  Phân tích quá trình biên tập, nội dung tư tưởng và sự liên hệ giữa Lục túc và Phát Trí, giữa 7  luận  của Hữu bộ và các tác phẩm về sau như “ Câu Xá”, “Thành Thật”, “Cam Lộ”, “ Thuận Cánh” .
Thứ hai: dựa và luận này phân tích tổng hợp làm rõ quan điểm dị biệt giữa các luận sư của Hữu bộ, như Pháp Cứu (Dhasmatrãta), Giác Thiên (Duddhadeva), Thế Hữu (Vasumitra), Diệu Âm (Ghosa). Qua đó cho thấy tác phẩm này không những chỉ làm rõ tư tưởng phái Hữu bộ mà còn làm rõ quan điểm tư tưởng của các phái khác. Không chỉ dừng lại ở đó mà còn chỉ ra quá trình hình thành và phát triển A-tỳ-đàm trong thời kỳ Phật giáo bộ phái, nhất là tác phẩm này giúp cho chúng ta hiểu phần nào ý nghĩa các thuật từ chuyên môn trong A-tỳ-đàm…

Nghien-cuu-ve-ca-luan-su phái Thuyết nhất thiết hữu bộ
Nghiên cứu về các luận sư và các tác phẩm của phái Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ

243,000 VNĐ