Trung Quán Và Du Già Hành Tông

108,000 VNĐ

Trung Quán Và Du Già Hành Tông –  Nghiên Cứu Về Triết Học Trung Quán

Tác giả: Gadjin M. Nagao  – Dịch: Thích Nhuận Châu
NXB Văn Hóa Văn Nghệ TP/HCM – 402 trang

Giáo sư Gadjin M. Nagao đang giảng dạy tại Đại học Kyoto University, đã có nhiều công trình nghiên cứu có giá trị về Du-già hành tông Phật giáo (Yogăcãra Buddhist)-.

Từ những công trình nghiên cứu của mình đã được giới học thuật công nhận, giáo sư Nagao có thấm quyền về các bộ môn Phật giáo Đại thừa, Duy thức, Trung quán… “Đỉnh cao thành tựu triết học của ông có thề nhìn thấy qua chương  “Luận lý về Chuyến yLogic of Convertibility, ” nêu bật cấu trúc biện chứng tiềm ẩn của hệ thống học thuyết Trung quán và Duy thức” – như nhận định của Shohei Ichimura, Viện Nghiên cứu Phật học Berkeley, Calitbmia.

Ông còn là tác giả của cuốn Foundational Standpoint of Madhyamika PhilosophyQuan điểm cơ bản của Triết học Trung Quán  và nhiều tác phẩm nghiên cứu có giá trị khác…

Hết hàng