Di giáo kinh

15,000 VNĐ

Di giáo kinh – Âm Nghĩa
(Kinh Lời dạy cuối cùng) Bài kinh Di Giáo – Lời di huấn cuối cùng của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn

Pháp sư Cưu Ma La Thập phụng chiếu dịch
Đoàn Trung Còn dịch – Nguyễn Minh Tiến chú giải

Nhà Xuất Bản Tôn Giáo – 51 trang

Di giáo kinh
Di giáo kinh

15,000 VNĐ