Kinh Kim Cang

75,000 VNĐ

Kinh Kim Cang
HT. Tuyên Hóa lược giảng
337 trang

Kinh Kim-Cang Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa thuộc quyển thứ 577 của bộ Đại Bát Nhã Ba-la-mật 600 quyển và thuộc hội thứ 9 trong 16 hội. Địa điểm giảng Kinh Kim Cang ở tại khu vườn của trưởng giả Cấp Cô Độc (Anathapindika), phía nam kinh thành Xá-Vệ (Sravasti), Trung Ấn Độ. Lúc ấy ở Trung Quốc, nhằm triều đại nhà Châu, Vua Mục Vương năm thứ 9.

Kinh Kim Cang và Bát Nhã Tâm Kinh là tóm gọn những thâm ý áo nghĩa của toàn bộ Đại Bát Nhã 600 quyển.

Trích giảng: …Chủ yếu của Kinh Kim Cang là không chấp tướng, không chấp tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả.
Chúng ta nghe kinh xong, thử tự hỏi lòng mình:” Đối với  tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, ta có còn chấp không?”

Nếu ta tự cảm thấy ta là rất hay, mọi người không bằng ta, tức trái núi tu di của ta chưa san bằng được…

Hết hàng