Nghi quỷ tu trì truyền thừa Drukpa

Nghi quỷ tu trì truyền thừa Drukpa
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa

Biên Dịch: Vô Úy – NXB Tôn giáo – 234 trang

Tuyển tập 12 Nghi quỹ tu trì cơ bản, siêu việt của Truyền thừa Drukpa phục vụ pháp hội giảng pháp quán đỉnh nhân chuyến viếng thăm Việt Nam năm 2010 của Đức Pháp Vương
37 phẩm Bồ tát hạnh, kinh Phổ Hiền Quảng Nguyện Vương, Nghi quỹ tu trì Guru Yoga – Thượng sư tương ưng pháp, nghi quỹ tu trì Kim Cương Tát Đỏa, pháp Hỏa tịnh, nghi quỹ Lục độ Phật mẫu Tara, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, nghi quỹ tu trì Yangti Kim cương Thượng sư Liên Hoa Sinh Quan Âm Tứ thủ Trí tuệ Văn Thù Vô Lượng Thọ Phật.