Lịch sử Phật Giáo Tây Tạng

50,000 VNĐ

Lịch sử Phật Giáo Tây Tạng

Pháp sư Thánh Nghiêm – Việt Dịch:  Thích Tâm Trí

NXB Phương Đông – 333 trang

Phật giáo phát nguyên từ Ấn Độ hơn hai nghìn năm trước, về sau do nhân duyên biến hóa lưu chuyển mà Phật giáo có sự phân chia Bộ phái. Sự khai triển của Phật giáo Đại thừa kết hợp với các dân tộc có nền văn hóa khác nhau đưa đến sự xuất hiện nhiều trình độ tư tưởng Phật giáo khác nhau rất là đặc sắc mà Phật giáo Tây Tạng là một lịch sử phát triển của tôn giáo, tư tưởng, văn hóa ..

Như vậy sách không chỉ dành cho tín đồ Phật giáo có thêm sự hiểu biết về tôn giáo mình, mà còn giúp cho giới nhân sĩ thuộc mọi giai tầng xã hội có thêm sử liệu để nghiên cứu.

Lịch sử Phật Giáo Tây Tạng
Lịch sử Phật Giáo Tây Tạng

50,000 VNĐ