Lịch sử truyền bá chính pháp Bộ phái Phật giáo thời kỳ đầu

170,000 VNĐ

Lịch sử truyền bá chính pháp và các bộ phái Phật giáo thời kỳ đầu
Chủ yếu dựa vào kinh tạng Nikaya
Nguyên Tác: Nalinaksha Dutt
Người dịch: Thích Đồng Lực -Thích Nữ Huệ Đáo – Thích Nữ Huệ Vân

Nhà Xuất bản Lao Động 2022 |  Bìa cứng , nhủ vàng | 307 trang

Hết hàng