Cửa thứ nhất vào núi Thiếu Thất

198,000 VNĐ

Cửa thứ nhất vào núi Thiếu thất (Tâm Kinh Tụng) Chứng Đạo Ca

Lý Minh Tuấn dịch và giải

NXB Hồng Đức  – 347 trang

Cửa thứ nhất vào núi Thiếu Thất” là cửa thứ nhất trong “Sáu cửa vào núi Thiếu Thất” (Thiếu Thất Lục Môn) . Cửa này có tên là Tâm Kinh Tụng (Nói rõ về Tâm Kinh). Thiếu Thất Lục Môn là tác phẩm quan trọng trong Thiền Tông Trung Quốc thuộc dòng Thiền Bồ Đề Đạt Ma…

Gọi là 6 cửa nhưng không phải là cửa hữu hình mà như là một phương thức  thích hợp với tâm tính , mối duyên của mỗi người cũng chỉ là một cửa  giúp người tu đạt đến cứu cánh giác ngộ viên mãn

Cửa thứ nhất vào núi Thiếu Thất  (Tâm Kinh Tụng) là nói rõ về  Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh trong bộ Bát Nhã trong Đại Thừa Phật Giáo

 

Cửa thứ nhất núi Thiếu Thất
Cửa thứ nhất vào núi Thiếu Thất

198,000 VNĐ