A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Luận

200,000 VNĐ

A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Luận
Tiểu tạng kinh
Dịch Việt: Tuệ Sỹ
Nguyên An

Tái bản 2022 | NXB Hồng Đức | 508 trang

Luận tạng là một trong Tam tạng kinh điển Phật giáo, do các luận sư kết tập kinh điển đã luận về các vấn đề triết lý, tâm lý, đạo đức, siêu hình mà Ðức Phật nói trong các kinh. Nghiên cứu Luận Tạng là đi tìm toàn diện cốt tủy triết lý cao thâm, vi diệu của Ðức Phật.
A Tỳ Ðạt Ma Pháp Uẩn Túc Luận, viết bằng Sanskrit.do Đại sư Huyền Trang dịch Hán ngữ  giải thích chi tiết các kinh phần lớn thuộc Tạp A-hàm, tương đương các Nikāyaliên hệ đến các thể tài giáo nghĩa như: Học xứ, bốn Dự lưu chi, bốn chứng tịnh, bốn Sa-môn quả, bốn thông hànhbốn thiềnbốn như ý túc, v.v., cho đến uẩn, xứ, đa giới, duyên khởi

A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Luận

Hết hàng