Thủ Lăng Nghiêm Yếu Chỉ

68,000 VNĐ

Thủ Lăng Nghiêm Yếu Chỉ
Dịch giả: HT. Thiền Sư Thích Từ Quang – Chơn Đức Thiền Viện
Tái Bản lần thứ nhất

NXB Tôn Giáo – 495

Kinh Thủ Lăng Nghiêm duyên khởi là ngài A Nan trong khi đi khất thực bị nàng Ma Đăng Già dùng tà thuật bắt và khiến ngài toan phá giới. Đức Phật biết ngài A Nan lâm nạn, nên tuyên thuyết chú Thủ Lăng Nghiêm, dạy Bố tát Văn Thú Sư Lợi đến trừ tà thuật giải thoát cho ngài A Nan. Nguyên kinh Thủ Lăng Nghiêm do Đức Phật tuyên thuyết bằng lời nói chứ không có văn tự. Sau 2 thời kiết tập kinh giáo mới được biên chép thành văn tự Phạn và Pali và sau đó mới được dịch ra Hán tự

Thủ Lăng Nghiêm Yếu Chỉ
Thủ Lăng Nghiêm Yếu Chỉ

68,000 VNĐ