Thiền Đốn Ngộ giảng giải

60,000 VNĐ

Thiền Đốn Ngộ giảng giải
HT. Thích Thanh Từ

NXB Hồng Đức – 610 trang

Gồm 2 bài:
Thiền tông Vĩnh gia tập giảng giải
Đốn ngộ nhập đạo yếu môn giảng giải – Thiền sư Đại châu Huệ Hải

Thiền Đốn Ngộ giảng giải
Thiền Đốn Ngộ giảng giải

60,000 VNĐ