Chánh Niệm Và Tuệ Giác – Phương Pháp Mahasi

175,000 VNĐ

Chánh Niệm Và Tuệ Giác – Phương Pháp Mahasi

Tác giả: Mahasi Sayadaw
Cố vấn Dự án: Hòa Thượng Thiền Sư Khippapanno Kim Triệu
Việt dịch : Nhóm Phương Quảng

Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức

Chánh Niệm Và Tuệ Giác – Phương Pháp Mahasi  Khám phá một phương pháp thiền rõ ràng, đơn giản đề thực hành chánh niệm nhằm vun bồi tuệ giác, thành tựu mục tiêu giải thoát, chấm dứt mọi khồ đau.

Mahasi Sayadaw không yêu cầu hành giả phải gắng sức quá mức hoặc có tham vọng chứng đạt bát kỳ thành tựu tâm linh nào. Sự chì dẫn thiện xảo mà ngài đưa ra trong cuốn sách này sẽ giúp hành giả dần dần thanh tịnh hóa tâm mình một cách có hệ thống khỏi tham lam, sân hận, si mê và lần lượt chứng đạt các tầng tuệ, đạt đến tột đỉnh là sự giác ngộ giải thoát (Nibbãna).

Chánh Niệm và Tuệ Giác gồm hai chương trọng yếu được trích từ công trình thiền học cực kỳ toàn diện và chuẩn mực có nhan đề cẩm Nang Pháp Hành Minh Sát. Cuốn cẩm Nang này trình bày các khía cạnh giáo lý và thực hành của chánh niệm cùng sự phát triển tuệ giác cho đến chứng ngộ Niết bàn (Nibbãna).

Phần 1: “Sự tu tập chánh niệm” cung cắp các hướng dẫn toàn diện để vun bồi chánh niệm dựa trên giáo lý của Đức Phật về Tứ Niệm Xứ được nêu ra trong Kinh Niệm Xứ (Satipatthãna Sutta) cực kỳ nồi tiếng.

Phần 2: “Hướng dẫn thực hành” cung cấp sự chì dẫn từ căn bản đến chuyên sâu trong việc hành thiền minh sát và phát triển tuệ giác.

Chánh niệm Tuệ Giác Mahasi Sayadaw
Chánh Niệm Và Tuệ Giác – Phương Pháp Mahasi

175,000 VNĐ