Tự điển Tác Phẩm Kinh Luật Luận Phật Giáo Việt Nam

450,000 VNĐ

Tự điển Tác Phẩm Kinh Luật Luận Phật Giáo Việt Nam

Biên soạn Thích Hạnh Thành
NXB Tôn Giáo – Bìa cứng – 1270 trang

Từ điển biên soạn những tác phẩm Kinh-Luật-Luận do chư Tôn đức Tăng Ni, dịch giả, học giả, giới tri thức Phật giáo dịch, chú giảigiảng giải,… sang Việt ngữ. Từ điển đã biên soạn hầu như tất cả những tác phẩm Kinh-Luật-Luận được dịch ra chữ Quốc ngữ đã có mặt ở Việt Nam từ khởi thủy cho đến hiện nay. Có thể, một trong những tác phẩm Kinh điển được dịch ra Việt ngữ và xuất bản sớm nhất đó là vào năm 1934, Kinh A-di-đà – Hồng Danh – Vu Lan do Hội Nam kỳ Nghiên cứu Phật học ấn hành, và chúng tôi biên soạn các tác phẩm được xuất bản hoặc tái bản cho đến năm 2021, như Kinh Vô Lượng Thọ Như Lai do HT. Thích Trí Tịnh dịch (tái bản), Nxb Đà Nẵng. Đồng thờichúng tôi cũng có đối chiếu với Mục lục Đại Tạng Kinh Tiếng Việt do Nguyễn Minh Tiến biên soạn, để cập nhật tất cả những Kinh luận trong Đại Tạng Kinh đã được dịch sang Việt ngữ và xuất bản…

Tự điển Tác Phẩm Kinh Luật Luận Phật Giáo Việt Nam
Tự điển Tác Phẩm Kinh Luật Luận Phật Giáo Việt Nam

450,000 VNĐ