Tô Đông Pha – Những phương trời viễn mộng

165,000 VNĐ

Tô Đông Pha – Những phương trời viễn mộng

Tuệ Sỹ
Ấn bản đặc biệt kỷ niệm 50 năm ra mắt tác phẩm 1973-2023
NXB Đà Nẳng – Bìa cứng -268 trang

Trời viễn mông đọa đày đi mấy thuở
Mộng kiêu hùng hay muối mân giữa mù khơi
TS

 

 

Tô D0o6ng Pha những phương trời viễn mộng
Tô Đông Pha – Những phương trời viễn mộng

165,000 VNĐ