Tìm hiểu Nguồn gốc và Nghiên cứu về Triết Học Tánh Không

135,000 VNĐ

Tìm hiểu Nguồn gốc và Nghiên cứu về Triết Học Tánh Không

Pháp Sư Ấn Thuận
Tỳ Kheo Thích Nhuận Thịnh dịch và Phụ Chú

NXB Hồng Đức – 379 trang

( Trích Lời tựa của Tác Giả)… Chủ đề của sách này chính là ‘không’. Nói đơn giản: Cái không của A-hàm là xem trọng con đường giải thoát để tu trì. Cái không của Bộ phái dần dần có khuynh hướng bình luận, phân tích về ý nghĩa của pháp. Cái không của Bát-nhã là ‘nghĩa sâu sắc’ thuộc sự thể ngộ. Cái không của Long Thọ là giả danh, tánh không của kinh Bát-nhã, và sự thống nhất Trung đạo và Duyên khởi của kinh A-hàm.Tất cả pháp đều là không‘ của Phật Pháp Đại thừa không lìa khỏi Phật Pháp – lập trường căn bàn của duyên khởi và trung dạo; là Trung luận (thuộc lý luận), cũng là Trung quán (thuộc thực tiễn)…

Tìm hiểu Nguồn gốc và Nghiên cứu về Triết Học Tánh Không
Tìm hiểu Nguồn gốc và Nghiên cứu về Triết Học Tánh Không

135,000 VNĐ