Tịnh độ tông yếu

110,000 VNĐ

Tịnh độ tông yếu

Liên Đăng Thích Tiến Đạt
Ban Hoằng Pháp Trung ương – Tịnh Độ Đạo tràng

NXB Tôn Giáo – Bìa cứng – 546 trang

Trích Lời dẩn
Tịnh Độ Tông Yếu được hình thành từ những bài viết của tác giả đã được đăng tải trên Tạp chí Nguyên cứu Phật học của Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam từ năm 2007 đến năm 2013, nay đã đủ nhân duyên in chung lại thành sách lấy tên là “Tịnh Độ Tông Yếu”. Đây là Tông chỉ yếu nghĩa của Pháp môn Tịnh độ bắt đầu từ giới thiệu quá trinh hình thành và phát triển của Tịnh độ tông, Kinh điển y cứ lập Tông. Nhân địa bản nguyện tu hành của Đức Phật A Di Đà; cảnh giới Cực Lạc Y báo, Chính báo trang nghiêm; Tư lương chính hạnh, trợ hạnh để hành giả tu tập vảng sinh Tịnh độ và cuối cùng là chín phẩm vị vãng sinh thế giới Cực Lạc.

Tuy các bài nghiên cứu đăng tải trong nhiều năm nhưng có một nội dung xuyên suốt, có thể làm tài liệu tham khảo cho hành giả Tịnh độ tăng trưởng tín tâm, biết cách phát nguyện, cùng chọn cho minh một phương pháp tu học thích hợp đúng với lời dạy của Phật tổ: “Thật vì sinh tử, phát tâm Bồ đề. Lấy Tín-Nguyện sâu, Trì danh niệm Phật” thành tựu đại sự vãng sinh, trở lại Sa Bà hóa độ chúng sinh cùng về Cực Lạc…

 

Hết hàng