Lịch sử phiên dịch Hán tạng

36,000 VNĐ

LỊCH SỬ PHIÊN DỊCH HÁN TẠNG
Tác Giả: VƯƠNG VĂN NHAN
Biên dịch: THÍCH PHƯỚC SƠN

Nhằm giới thiệu lịch sử phiên dịch Hán tạng và cung cấp tư liệu tham khảo cho giới phiên dịch Đại Tạng kinh từ Hán sang Việt,dịch giả không ngại khả năng còn hạn chế, đem tác phẩm Phật điển Hán dịch chi nghiên cứu của Giáo sư Vương Văn Nhan dịch thoát thành Lịch sử phiên dịch Hán tạng, mục đích là để cho văn phong được phổ thông và dễ hiểu.

lich-su-phien dich-han-tang
Lịch sử phiên dịch Hán tạng

36,000 VNĐ