Phật Học Tinh Yếu – Trọn Bộ 3 cuốn

60,000 VNĐ

Phật Học Tinh Yếu – Trọn Bộ 3 cuốn

Soạn giả: HT. Thích Thiền Tâm
NXB Tôn Giáo – 3 cuốn trong hộp – Hơn 650 trang – Tái Bản lần thứ hai

  • Thiên Thứ Nhất: Tổng quan
  • Thiên Thứ Hai: Hữu tình và thế giới
  • Thiên Thứ Ba: Nhơn Thiên thừa

Trích LỜI PHI Lộ
Ba, Kinh điển của Phật giáo hiện nay gồm có hơn vạn quyển. Trong ấy, những kim ngôn của Đức Điều Ngự và huyền nghĩa của chư Tổ hàm ẩn đạo lý thâm thúy vô biên. Muốn du ngoạn trong bể Phật pháp bao la, hay lên đỉnh non Thánh giáo để nhìn khắp nơi bằng tầm mất càn khôn nhứt lãm, phải phí nhiều thời giờ và tâm lực, mà giữa cuộc sống nhiều vướng bận ngày nay, ít ai làm nổi. Vì lẽ ấy, đã từ lâu bút giả có ý muôn gom góp phần tinh yêu của Thánh giáo viết ra thành tập, đế giúp những vị mến đạo mầu của Đức Thế Tôn, có sự hiểu biết khái quát về pháp Phật. Và ý định này đã được thực hiện từ năm 1963, nhân lúc sắp sửa ra đảm nhận trường Phật Học Huệ Nghiêm.
Nội dung của toàn tập PHẬT HỌC TINH YẾU sau đây gồm có nhiều thiên, mỗi thiên phân thành nhiều chương, và mỗi chương bao hàm nhiều mục. Đó là hệ thống phân biệt dế duyệt giả dễ ghi nhận. Điều đáng chú ý là phần trích dẫn những Kinh Luận trong đây, nghĩa lý nó không có tính cách nhứt định. Tại sao thế ? Bởi giáo pháp cửa Thánh nhân nói ra đều tùy thời tùy cơ để dắt dìu, phá chấp. Có thể lời thuyết giáo đối với căn cơ này thích hợp nhưng với căn cơ khác không thích hợp, với thời gian trước tiện nghi song với thời gian sau không tiện nghi. Cho nên một vị tôn túc đã bảo: “Y theo kinh giải nghĩa là oan cho chư Phật ba đời, nhưng tin Kinh một chữ tức đồng ma thuyết”. Vậy người khéo học Phật là không chấp Kinh, không bỏ Kinh, cũng đừng chấp lý bõ sự, hay chỉ theo sự quên phần lý..
Tỳ kheo Thiền Tâm tự Liên Du – 12 08 1965

Phật Học Tinh Yếu
Phật Học Tinh Yếu – Trọn Bộ 3 cuốn

60,000 VNĐ