Tường giải Thanh Tịnh Đạo – Bộ 5 Cuốn

400,000 VNĐ

Tường giải Thanh Tịnh Đạo – Bộ 5 Cuốn

Sayadaw U Silananda
TK Pháp Thông dịch
NXB Hồng Đức 5 cuốnn , mỗi cuốn hơn 500 trang

Tên của cuốn sách nguyên bản là Visuddhi Magga  nghĩa con đường đưa đến sự thanh tịnh. ‘Magga’ là con đường.‘Visuddhi là sự thanh tịnh hay sựthuần khiết.

Chú Giải Thanh Tịnh Đạo như tên sách đã hàm ý, là chú giải thêm về cuốn sách Thanh Tịnh Đạo của ngài Buddhaghosa sống vào thế kỷ thứ 5 sau Đức Phật 900 năm, là để chỉ con đường tịnh hóa tâm hay con đường đưa đền sự thanh tịnh, có nghĩa là thanh tịnh tâm khỏi những bất tịnh hay phiền não. Vì thế thực tế đây là một cuốn sách về Thiền. Cũng có thể xem như một cuốn cẩm nang về Hành Thiền được viết bởi một vị sư cho các vị sư..

Tường giải Thanh Tịnh Đạo - Bộ 5 Cuốn
Tường giải Thanh Tịnh Đạo – Bộ 5 Cuốn

400,000 VNĐ