Phật giáo chinh phục Trung Quốc

200,000 VNĐ

Phật giáo chinh phục Trung Quốc
Truyền bá và thích ứng thời Trung đại

Nguyên tác: Erik Zurcher
Thích Thiện Chánh dịch

NXB Thuận Hóa – 674 trang

Phật giáo chinh phục Trung Quốc là một tác phẩm nghiên cứu chuyên sâu về Phật giáo Trung Quốc thời Trung Đại, Tác phẩm thể hiện rất tốt phương diện phân tích văn bản các giai đọan lịch sử và sự kiện chính trị đặc trưng ảnh hưởng từng thời kỳ. Với sự truyền bá của Phật giáo vào Trung quốc đặc biệt thời kỳ Tam quốc cũng bộc lộ một số đặc trưng Phật giáo của các nhân vật trong thời kỳ này…

 

 

Phật giáo chinh phục Trung Quốc
Phật giáo chinh phục Trung Quốc

200,000 VNĐ