Vua Pasenadi Ba Tư Nặc

80,000 VNĐ

Vua Pasenadi Ba Tư Nặc

Thích Chân Tính hợp tuyển

NXB Hồng Đức – Bìa cứng – 440 trang

Vua Ba Tư Nặc  (Pasenadi) là vua nước Kiều Tác La (Kosala) rộng lớn, kinh đô là Xá Vệ (Savatthi), thuộc Ấn Độ xưa, kính phục trí tuệ, đức hạnh của Đức Phật nên đã quy y Tam bảo  và luôn đến tịnh xá Kỳ Viên )Jetavana) thính pháp, hỏi đức Phật về đối nhân xử thế, quốc gia xã hội. Sách là tập hợp các bài kinh trong tạng Nikaya gồm Trung Bộ, Trường Bộ, Tương Ưng, Tăng Chi và Tiểu Bộ do HT. Thích Minh Châu dịch nói riêng về Vua Ba Tư Nặc  như là một  tài liệu tham khảo…

Vua Pasenadi Ba Tư Nặc
Vua Pasenadi Ba Tư Nặc

80,000 VNĐ