Tiểu sử Danh Tăng Việt Nam Thế Kỷ XX (Bộ 3 tập)

1,200,000 VNĐ

Tiểu sử Danh Tăng Việt Nam Thế Kỷ XX (Bộ 3 tập)

Tái bản lần thứ nhất – có hiệu đính và sửa chữa bổ sung

Biên soạn: Thích Đồng Bổn
Nhà Xuất Bản: Tôn giáo – Bìa cứng 3 tập trong hộp –  3.246 trang

Bao gồm các Danh tăng từ các giai đoạn lịch sử:
Giai đoạn tiền chấn hưng
Giai đoạn chấn hưng Phật giáo Việt Nam
Giai đoạn thống nhật Phật giáo Việt Nam đầu tiên
Phật giao giai đoạn chia đôi đất nước
Phật giao giai đoạn thống nhất đất nước

 

Tiểu sử Danh Tăng Việt Nam thể kỷ XX
Tiểu sử Danh Tăng Việt Nam Thế Kỷ XX (Bộ 3 tập)

1,200,000 VNĐ