Việt Nam Phật Giáo Sử Luận toàn tập

295,000 VNĐ

Việt Nam Phật Giáo Sử Luận toàn tập
Nguyễn Lang

NXB Văn Học | 1162 trang

Việt Nam Phật Giáo Sử Luận toàn tập  trước đây được in riệng tập I. II,và III, được tái bản nhiều lần, nay được ấn hành chung 1 bộ. Sách gồm những tư liệu liệu nghiêm túc và cái nhìn bao quát về Lịch sử Phật giáo Việt Nam từ khởi thủy đến hiện đại

Việt Nam Phật Giáo Sử Luận toàn tập
Việt Nam Phật Giáo Sử Luận toàn tập

295,000 VNĐ