Duy Thức Học- Một dẫn luận về ý thức

120,000 VNĐ

Duy Thức Học- Một dẫn luận về ý thức
Sách chuyên khảo – Dương Đình Tùng

NXB Khoa Học Xã Hội – 235 trang

Duy thức học là một tông phái lớn của Phật giáo Phát triển, Sự ra đời của Duy thức học đã đáp ứng nhu cầu giãi quyết những mâu thuẫn trong nội bộ Phật giáo, là sự tranh luận của Phật giáo Trung Quán và Phật giáo Nhật thiết Hữu Bộ về vấn đề tự tính của vạn pháp. Bên cạnh đó, tư tưởng của Duy thức học đã góp phần bổ túc, luận giải những vấn đề then chốt của Phật giáo Phát triển như vấn đề nhân quả, mê và ngộ, Phật và chúng sinh, đã làm cho Phật giáo Phát Triển trở nên hoàn thiện

Duy thức  học cũng được xem là môn chuyên biệt về tâm, các luận sư duy thức đã có những phân tích chi tiết, phức tạp về vấn đề ý thức trong đời sống cá nhân và xã hội; vì thế, nghiên cứu về ý thức trong Duy thức học có hể trở thành những gợi ý quan trọng đối với sự phát triển của các ngành khoa học nghiên cứu về ý thức…

Hết hàng