Du Già Bồ Tát Giới

60,000 VNĐ

Du Già Bồ Tát Giới
Tuệ Sỹ

NXB Đà Nẳng – 358 trang Bìa cứng
Sách Ấn Tống với Ấn phí

Tập sách này nguyên là tài liệu học Bồ Tát giới cho chúng Bồ tát tại gia được giảng tại Quảng Hương già lam. Văn bản chính làm sở y là “Giới Phâm” trong Bồ tát địa”, Du già sư địa luận.

Tại Trung Hoa hiện hành hai hệ thống Bồ Tát giới riêng biệt: Bồ Tát giới Phạm Võng và hệ Du già. Trong đó được truyền thọ chính thức phổ biến là hệ Bồ Tát Phạm Võng. Theo truyền thuyết do Lương Võ Đế là ông Vua thọ Bồ Tát giới Phạm Võng cho nện hệ này được thừa nhận là chính truyền. Về Bồ Tát giới Du già, đây là phần trích từ “Giới Phẩm” trong bồ Tát Địa của luận Du già sư địa được ngài Huyền Trang phiên dịch . Tiếng Sanskrit là Du già hành – Yogacara…(Trich Phần Duyên Khởi – Tuệ Sỹ cẩn chí)

còn 1 hàng

Du Già Bồ Tát Giới
Du Già Bồ Tát Giới

60,000 VNĐ